خبرگزاری آريا – فضيلت و خواص سوره انفطار


فضيلت و خواص سوره انفطار

خبرگزاري آريا –
فضيلت سوره انفطار سوره انفطار، هشتادو دومين سوره قرآن کريم است
هشتادو دومين سوره قرآن کريم است که مکي و ۱۹ آيه دارد.
رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم مي فرمايد: کسي که سوره انفطار را قرائت کند خداوند به تداد همه قبرها به او حسنه مي دهد و ده برابر قطرات برف و باران که از آسمان فرود مي آيد به او حسنه داده مي شود.(۱)
امام جعفر صادق عليه السلام فرموده اند: هر کس که سوره انفطار را در نمازهاي واجب يا مستحب خود قرائت نمايد خداوند حاجت ها و خواسته هايش را روا مي داردو بين او و خداوند حجابي نخواهد بود و همواره خداوند با نظر عنايت به او مي نگرد تا از حسابرسي مردم فارغ گردد.(۲)
ديدار با رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم در روز قيامت از ارزش هاي معنوي اين سوره مبارکه مي باشد . رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرموده است: هر کس خوش دارد که روز قيامت به من بنگرد چنانکه با چشم سر مي بيند سوره هاي«تکوير »؛ «انفطار»؛ «انشقاق» را قرائت نمايد. (۳)
آثار و برکات سوره
۱) جهت خلاصي از زندان
قرائت اين سوره موجب خلاصي از زندان و رهايي از بند اسارت و ايمني بيم دار و رفع ترس مي گرددد. (۴)
از وجود نوراني نبي مکرم اسلام صلي الله عليه و آله وسلم روايت شده است: هر زنداني يا انسان در بندي آن را بخواند يا نوشته آن را با خود همراه داشته باشد خداوند خروجش را آسان مي کند و او را از بند و زندان و خوف و ترس نجات مي دهد و حالش به زودي بهبود مي يابد.(۵)
از امام صادق عليه السلام نيز منقولست: هر کس اين سوره را در هر کاري که در ماند ۷۰ مرتبه بخواند خلاصي يابد و اگر زنداني نيز اين سوره را ۷۰ بار بخواند خلاصي يابد.(۶)
۲) جهت ايمني از رسوايي روز قيامت
رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم مي فرمايد: هر کس بر قرائت سوره مبارکه انفطار مداومت ورزد خداوند او را از رسوايي روز قيامت در امان مي دارد و عيب هايش را مي پوشاند.(۷)
۳) قوي شدن ديد چشم
از امام صادق عليه السلام نقل شده است: … و قرائت سوره انفطار براي چشم، ديد آن را قوي مي کند و دردهاي چشمي را برطرف مي کند.(۸)
________________
پي نوشت:
(۱) مجمع البيان,ج۱۰،ص۲۸۳
(۲) ثواب الاعمال،ص۱۲۱
(۳) کنزالعمال، ج۶، ص۳۸۳۴
(۴) مصباح کفعمي، ص۴۵۹
(۵) تفسيرالبرهان، ج۵، ص۵۹۹
(۶) درمان با قرآن، ص۱۳۹
(۷) تفسيرالبرهان، همان
(۸) همان
منابع: «قرآن درماني روحي و جسمي، محسن آشتياني، سيد محسن موسوي»؛ درمان با قرآن،محمدرضا کريمي