Tag Archives: کدام

خبرگزاری آريا – کدام پيامبر به پيامبر نقاش معروف است؟


کدام پيامبر به پيامبر نقاش معروف است؟

خبرگزاري آريا –
پيامبر نقاش,ماني,زندگينامه ماني نگاره اي از ماني که زير آن به دبيرهٔ سرياني نوشته شده‌است: ماني پيامبر روشني
يکي از پيامبراني که دعوي نبوت کرده و در زمان قديم بعنوان پيامبر شناخته مي‌شده است، ماني معروف معروف به پيامبر نقاش است و چون کتب ديني وي حاوي نگاره هاي متعددي بود وي را نقاش دانسته اند و او را پيامبر نقاش ناميده اند.
زندگينامه ماني معروف به پيامبر نقاش:
مشهور است که ماني بن فاتک به سال ۲۱۶ ميلادي در قريه اي در ناحيه بابل زاده شد. پدرش پتگ نام داشت، او را از مردمان ناحيه همدان دانسته اند و گويند که مادرش مريم از خاندان اشراف بود. وي پيام آور آئيني بود که ساليان کهن در ايران زمين و قسمتهايي از اروپا و از شرق تا چين گسترش پيدا کرده بود و از آئين وي با نام ماندايي(مانويت) ياد ميشود.
بسياري او را به اشتباه پيامبر دوم زرتشتيان ميخوانند، در حالي که او داراي مکتب جدا گانه اي بود. هرچند که او از بسياري از عقايد و افکار زرتشت استفاده ميکرد، ماني به خداي زرتشتيان يعني اهورا مزدا اعتقاد داشت و همچنين دنيا را همچون زرتشتيان بر پايه نيکي(اهورا مزدا) و بد (انگره مينو) ميديد. ولي بايد بدانيم که او در برخي از موارد تفاوت هاي بسياري با زرتشت و آئين مزديسنا داشت و آيينش تلفيقي از اين دو دين و مسيحيت و بودائيسم داشت.
اين آيين روزگاري از غرب چين تا اسپانيا پيرواني داشت ولي امروزه کاملا منقرض شده است.
در ايران ماني را نقاش و صورتگر خوانده و قهرمان داستانها و تشبيهات شاعرانه دانسته اند.
نوجواني تا بعثت:
جواني ماني در ميان مغتسله سپري شد و اغلب دربارهٔ اعمال ايشان در مباحثه و مخالفت بود. به ويژه آنکه وي سود تغسيل دادن غذا را براي کمينه کردن اثرات سو آن بر روي تن و ساخت مواد زايد، به چالش مي‌کشيد. از همين روي، وي نشان داد که تن را نمي‌توان با آب طهارت داد. در نوشته‌هاي ماني طهارت و خلوص تني که عيسي بدان اشاره مي‌کند در دانستن تمييز و تفکيک نور از ظلمت و حيات از ممات است. مخالفانش به وي تهمت ضدمسيح بودن و پيامبر دروغين زدند. انجمني از بزرگان تشکيل شد و از پاتک مؤاخذه کردند که چرا ماني از پيروي آداب سرباز مي زند.
پاتک گفت برويد و از خود ماني بپرسيد. ماني در پاسخ گفت که تعليمات آنها منطبق برآنچه عيسي گفته نيست. از الخساي، سرفرقه مغتسله نقل قول کرد که در مکاشفه اي صداي آب را شنيده که مي‌ناليده‌است از غسل‌هاي مدام که آزارش مي‌دهند، زمين مي‌گفته که شخم آزار مي رساندش و نان مي‌گفته پخته شدن آزارش مي‌دهد. ازين رو غسل و شخم را متوقف کرده و پيروانش را دستور داده نان نپزند.
بعثت در ۲۴ سالگي:
ماني تا ۱۲ سال مکاشفاتش را پنهان نگاه داشت آنگاه که به ۲۴ سالگي رسيد التوم به او گفت که زمان ابلاغ و اعلان رسيده تا انجيل راستين اعلام شود. اين مکاشفه در کدکس اينچنين نوشته شده‌ است: هنگاميکه ماني ۲۴ ساله بود و در همان سال که اردشير بر هترا تاخت و شاپور تاج شاهي بر سرنهاد در ماه برموده و روز هشتم ماه قمري، خداوند او را مأمور ساخت. روزي که ماني رسالت خود را آشکار ساخت را ابن نديم همان روز تاجگذاري شاپور در يکشنبه اول نيسان وقتي خورشيد در برج حمل بود و در سال ۵۵۱ سلوکي مطابق با ۱۲ آوريل ۲۴۰ ميلادي مي‌نويسد.
دو تن از پيروانش :شمعون و زاکو و پدرش با او همراه بودند. او چنين موعظه کرد که فارقليط ظهور کرده‌است و او همان فارقليط و خاتم پيامبران است. (بيروني) ماني حقايق دين خود را نخست بر پدر و پيران خاندان خويش آشکار کرد
حبس و درگذشت:
روزهاي واپسين
در زندان ماني به پيروانش تسلي و تذکره داد و موعظه‌هاي وداعش در روايات پارسي و پارتي ميانه و قبطي ثبت شده‌اند. او همچنين به نگهبان زندان دستورهايي داد. از کساني که به دستورها و تذکره‌ها و پيشگويي‌هايي استادشان گوش کردند، مار امو و مار اوزي نامشان آورده شده‌است. امو کسي است که توسط او آخرين رسالهٔ ماني «مهر ديب» (حرف مهر) به بيرون فرستاده شد و امو سه روز پيش از وفات ماني او را ترک کرد. مار اوزي تا لحظه آخر در کنار ماني بود از شنبه تا دوشنبه. سه روز آخر زندگي ماني به‌طور مبسوط شرح داده شده‌است. ماني مرگ قريب الوقوعش را پيش بيني کرد و حتي اشتياق آن را داشت. دو گونه گزارش از مرگ ماني وجود دارد گروهي مرگ او را در زندان مي‌داند و گروه ديگر از اعدام او خبر مي‌دهند.
نظريه مرگ در زندان:
گزارش شده‌است که ماني ۲۶ روز در زندان در انتظار فرمان اعدام شاهنشاه ايران بهرام اول، بود و در دوشنبه چهارم ماه آدار مطابق با ۲ مارس ۲۷۴ (چهارم شهريور) يا ۲۶ فوريه ۲۷۷ درگذشت. ورنر زوندرمان در مقاله خود در دانشنامه ايرانيکا مي‌نويسد که ماني در زندان جان سپرد و اعدامي در کار نبود. ماني را پاسباني زنجير کرده بود و در آخر زنجير را از گلويش باز کرد. هر چند برخي علت مرگ را تنگ‌تر کردن زنجيرها بر او دانسته‌اند.
رسم متداولي بود که به ماني اجازه داده شود تا نزديکانش را ملاقات کند. سه بانو از پيروان ماني به نام بنک، دينک و نوشاک در زندان در خدمت او بودند و بعد از آنکه جان سپرد پلک‌هايش را بستند. مار اوزي روايت کرده‌است که استاد را تا کرهٔ آسمانها همراه کرد روان جاودانهٔ او به اقليم روشنايي صعود کرد. مأموران ابتداي امر به فوت ماني شک کردند و آزمايش‌هاي پزشکي کردند و آزموني با آتش ترتيب دادند تا مطمئن شوند که او مرده‌است.
در زبور ماني شرح اين ماجرا خطاب به ماني اينگونه نوشته شده‌است:
« ترا با آهن بار کردند و دست و پاهاي ترا با آهن بستند و زنجيرها روي بدن تو گذاشتند و ترا در حبس انداختند و ۲۶ روز و شب در آهن ماندي و ياران تو پيش تو آمدند و همه را در آغوش گرفتي.»
پيامبر نقاش,ماني,زندگينامه ماني بردارکشيدن ماني نگارگري شاهنامه
نظريه اعدام
بردارکشيدن ماني نگارگري شاهنامه
ابن نديم و بيروني و اکتاارکلاي شرح اعدام ماني را مي‌دهند. مرگ او را با کندن پوست يا بريدن سر وي ذکر مي‌کنند. اطلاعات از دوران آخر زندگي او، فقط محدود به چند روز آخر است. ماني را بهرام اول در حدود ۲۷۳ ميلادي دستگير کرد. بهرام دستور مي‌دهد ماني را بکشند و پوست او را به کاه انباشته کنند و بر يکي از دروازه‌هاي شهر گندي‌شاپور آويزان کنند و همچنين دستور مي‌دهد پيروان او را از ايرانشهر برانند.
مثله کردن و دفن:
زاندرمان با رد نظريه اعدام، مثله کردن پيکر ماني را تأييد مي‌کند و مي‌نويسد که اينکار براي آن انجام شد تا مرگ ماني بصورت اعدام در نظر بيايد. سپس سر از تن او جدا کردند و سر جدا شده را به دروازه شهر آويختند. اثيمار يکي از حواريون ماني، کالبد تکه‌تکه شده را در خانه اش نگهداري مي‌کرد و سپس باقيمانده جسد را پيروانش در تيسفون به خاک سپردند.
چرا پيامبر نقاش؟
اصولا ماني به حرفه نقاشي اشتغال نداشت و بيشتر داعيه طبابت داشت و خود را پزشک معرفي مي کرد، ولي او مفاهيم ايدئولوژيک آئين خويش را به صورت پرده هاي نقاشي به تصوير مي کشيد تا از اين طريق درک آن براي تمام عوام ممکن باشد مشهور ترين کتاب ماني آردهنگ که در فارسي ارتنگ و ارژنگ خوانده مي شود، سراسر تصويري است.
ماني تمام اساطير مانوي، داستان آفرينش و اصول اعتقادي آيين خود را در اين کتاب به تصوير کشيده است. از اين رو بود که چون کتب ديني وي حاوي نگاره هاي متعددي بود وي را نقاش دانسته اند و او را پيامبر نقاش ناميده اند.
گردآوري: بخش مذهبي بيتوته
منبع:
yjc.ir
wikipedia.org


کدام صحنه‌ از سریال «رهایم نکن» سانسور شد؟خبرگزاری صبا: کارگردان مجموعه «رهایم نکن» در حالی به حذف بخش کوتاهی از سریالش اعتراض می‌کند که این اقدام در راستای بهتر شدن قصه انجام شده است.

یکی از مسئولان سیما گفت: شب گذشته در بخش‌های پایانی قصه، موضوع تعرض به دختر جوانی مطرح شد که به تنهایی وارد خانه‌ای ناشناس شد و در ادامه در خانه قفل شده و کسانی او را روی زمین می‌کشیدند و در نهایت به اتاقی بردند و در اتاق بسته شد.

وی ادامه داد: آنچه که از سریال حذف شده بخشی از روی زمین کشیدن دختر بوده و اینکه آن مرد با پا به صورت دختر می‌زند. این بخش‌ها با در نظر گرفتن این نکته حذف شده که بحث تجاوز به خودی خود برای مخاطب ناراحت‌کننده و استرس‌زاست و طولانی‌تر کردن آن تنها تصاویر بیشتری از خشونت را به مردم ارائه می‌دهد که تنها برهم زننده آرامش مخاطبان است.

این مسئول سیما تاکید کرد: آنچه از سریال حذف شده بخش بسیار کوتاهی بوده که به کل داستان و قصه لطمه نزده و مخاطب در جریان آن قرار دارد. بنابراین کش‌دار کردن صحنه‌های این چنینی تاثیری در روند سریال ندارد نه گره‌ای ایجاد می‌کند و نه باز می‌کند و نه اینکنه بر درام قصه می‌افزاید.


نخل طلای کن به کدام فیلم می‌رسد؟


خبرگزاری ایسنا: در هفته اول برگزاری جشنواره کن درام سیاه و سفید «جنگ سرد» به کارگردانی «پاول پالیکوفسکی» کارگردان برنده اسکار لهستانی بیشترین توجهات را معطوف خود کرد، فیلمی در پس زمینه دهه ۱۹۵۰ میلادی لهستان که در کارگردان به میهن‌پرستی و نژادپرستی در زادگاهش در قالب یک داستان عاشقانه و تراژیک می‌پردازد.

نخل طلای کن به کدام فیلم می‌رسد؟

«جنگ سرد» روایتگر یک داستان عاشقانه گرم و رازآلود در دوران پس از جنگ جهانی در کشور لهستان میان موسیقی‌دان و یک خواننده جوان است که به عضویت یک گروه موسیقی تحت حمایت کمونیست‌ها درآمده است. «پالیکوفسکی» در سال ۲۰۱۳ با درام سیاه و سفید «آیدا» موفق به کسب جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی اسکار شد.

اما در هفته دوم برگزاری جشنواره کن تعداد فیلم‌های قابل‌توجه و تحسین شده توسط منتقدین افزایش یافت که اولین آن فیلم عجیب «داگمن» ساخته «متئو گارونه» کارگردان ایتالیایی بود، فیلمی بر اساس یک داستان واقعی درباره یک نظافتچی سگ که به تدریج وارد رابطه‌ای خطرناک با یکی از تبهکاران شهر می‌شود.

دیگر فیلمی که شانس بالایی برای درخشش در کن امسال دارد؛ «سوختن» ساخته «لی چانگ-دونگ» یکی از کارگردانان محبوب و مورد احترام جشنواره کن است که امسال با اقتباسی سینمایی از داستان کوتاه نوشته «هاروکی موراکامی» به کن بازگشته است. این فیلم درباره اتفاقاتی است که میان سه فرد جوان روی می‌دهد که هر کدام روش خاص زندگی خود را دارند.

با این وجود «پیتر بردشاو» منتقد سینمایی گاردین فیلم «لازاروی خوشحال» ساخته «الیس رورواچر» کارگردان ایتالیایی را دارای بالاترین شانس برای تصاب نخل طلای کن می‌داند. فیلمی مرموز و واقع گرا و تمثیلی از چگونگی سوء استفاده و خیانت به جمعیت روستایی ایتالیا.

«کالبد آسمانی» (۲۰۱۱) و «شگفتی‌ها» (۲۰۱۴) دو فیلم دیگر «رورواچر» بودند که پیش از این در جشنواره کن رونمایی شده‌اند.

پیش بینی گاردین از برندگان جشنواره کن ۲۰۱۸:

نخل طلای بهترین فیلم: لازاروی خوشحال (الیس رورواچر)

جایزه بزرگ هیات داوران: جنگ سرد (پاول پالیکوفسکی)

جایزه هیات داوران: سوختن (لی چانگ-دونگ)

بهترین کارگردانی: متئو گارونه (داگمن)

بهترین فیلمنامه: نوری بیلگه جیلان، ابرو جیلان و آکین آکسو (درخت گلابی وحشی)

بهترین بازیگر مرد: یو آ-ین (سوختن)

بهترین بازیگر زن: ژوانا کولیگ (جنگ سرد)


کدام فیلم‌های روی پرده محدودیت سنی دارند؟خبرگزاری ایسنا: مدیر کل سینمای حرفه ای سازمان سینمایی تاکید کرد: فیلم‌هایی که برای اکران شان محدودیت سنی مشخص می‌شود در همه تبلیغاتشان ملزم به اعلام آن هستند.

به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، محمدرضا فرجی گفت: «به وقت شام» از فیلمهای اکران نوروز و «خوک» که در حال اکران است محدویت سنی دارند که اعلام شده در همه تبلیغات بصری شامل پوستر، بیلبورد و سردر درج شود در غیر اینصورت به پخش کننده تذکر جدی داده خواهد شد.

وی ادامه داد: محدودیت سنی با توجه به محتوا و نوع فیلم از سوی شورای پروانه نمایش تعیین می شود و لازم الاجرا است.


کدام پزشک دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد؟!ایلنا نوشت: درحالی‌که وزیر بهداشت به تازگی اعلام کرده درآمد پزشکان در کشور دو میلیون تومان است، اما نماینده مردم سراوان در مجلس رقم اعلام شده از سوی وزیر را غیرواقعی دانست و گفت: پزشکان در بررسی‌های انجام شده بالا‌ترین درآمد را در جامعه دارند و به‌طور میانگین باید گفت دریافتی آن‌ها حدود ۱۵ میلیون تومان است.

اعلام کردن درآمد در هر صنفی همواره در کشور یک امر پر از چالش بوده و کار مرسومی نیست! میزان دریافتی پزشکان نیز همواره از مقولاتی است که با حاشیه‌هایی همراه بوده است. برخی از مسئولان این موضوع را تائید و برخی دیگر کتمان می‌کنند. اینکه حقیقت چیست و کدامیک صحت دارد؛ معمولا کار راحتی نیست و در عین حال اختلافات فاحش کارانه پزشکان و پرستاران همچنان محل گلایه و اعتراض است. سیدحسن هاشمی در دیدار نوروزی با مدیران، کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی اعلام کرده بود؛ درآمد پزشکان در کشور مبلغ دو میلیون تومان است، اما به قدری در تریبون‌های مختلف، خلاف گفته می‌شود که باور آن شاید سخت باشد.

وزیر بهداشت شفاف اعلام کند؛ کدام پزشک ۲ میلیون حقوق می‌گیرد

محمد باسط درازهی، نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا رقم اعلام شده از سوی وزیر را غیرواقعی دانست و گفت: پزشکان در بررسی‌های انجام شده بالا‌ترین درآمد را در جامعه دارند و رقم اعلام شده از سوی وزیر بهداشت غیرواقعی و غیرمنطقی است.

وی در ادامه افزود: پزشکان به جز حقوق ثابت چه شاغلان در بخش خصوصی و چه دولتی کارانه نیز دریافت می‌کنند و رقم دریافتی آنان با کارانه بالا‌تر از رقم اعلامی است. وزیر بهداشت باید به طور شفاف اعلام کند که کدام یک از پزشکان این میزان دریافتی را دارند.

نماینده سراوان در پاسخ به این سوال که میزان دریافتی پزشکان و سطح درآمد ماهانه آن‌ها در ماه به طور میانگین چه میزان است، افزود: درآمد پزشکان متفاوت است و به طور میانگین باید گفت دریافتی آن‌ها حدود ۱۵ میلیون تومان است.

تلاش برای کاهش اختلاف فاحش حقوق در نظام سلامت

بهروز بنیادی نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمسیون بهداشت و درمان در مورد اظهارات وزیر بهداشت به خبرنگار ایلنا گفت: منظور وزیر بهداشت از این میزان دریافتی پزشکان، طرحی است که حقوق ثابت آنها به صورت پایه این مقدار در نظر گرفته شده است؛ البته کارانه جدا از این موضوع پرداخت می‌شود، حقوق دومیلیون تومانی مربوط به پزشکانی است که در حال گذراندن دوره طرح خود هستند.

نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی در مورد درآمد پزشکان گفت: در گروه‌های مختلف مبلغ متغیر است و همین امر موجب برخی نارضایتی‌ها در جامعه پزشکی شده‌است و برای برطرف کردن این اختلاف‌ها در کتاب جدید تعرفه‌ها به در آمد پزشکان پرداخته خواهد شد تا عدالت بین تمام گروه‌های پزشکی اجرا شود.

در عین حال برخی دست اندرکاران حوزه سلامت کشور می‌گویند که با اجرای طرح تحول سلامت، فاصله پرداختی‌ها در نظام سلامت بیشتر شده و به رغم اینکه ادعا می‌شود؛ کارانه جامعه پرستاری ۲ و نیم برابر شده، اما دریافتی پرستاران از محل کارانه از ۲۰۰ هزار به ۵۰۰ هزار تومان رسیده و در مقابل، پزشکان کارانه میلیونی می‌گیرند.

ابهامی که در این بین وجود دارد، این است که معلوم نیست کدام دسته از پزشکان چنین کارانه‌های میلیونی دریافت می‌کنند. در واقع، معلوم نیست فیش حقوقی کدام طیف از جامعه پزشکی خط قرمز است و نمی‌توان به آن دسترسی داشت و میزان دریافتی واقعی آن‌ها به چه میزان است


کدام کالا‌ها برای واردات از عراق مزیت دارند؟خبرگزاری ایسنا: واردات ایران از عراق در سال گذشته رشد ۵۰ درصدی داشته است اما به گفته رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت، برخی از کالاهایی که مزیت بیشتری دارند وارد نمی‌شود.

محمد ابراهیم رضازاده اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین تراز تجاری مثبت ایران مربوط به کشور عراق می‌شود، چراکه حجم صادرات ما به این کشور به مراتب بیش از واردات است.

به گفته وی در ۱۱ ماهه سال گذشته در نهایت حدود ۷۵ میلیون دلار کالا از عراق وارد ایران شد که این رقم نسبت به سال قبل آن حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. در این میان باید توجه داشت که با توجه به کوچک بودن این اعداد تغییر درصد در آن‌ها به راحتی صورت می‌گیرد.

رایزن تجاری سابق ایران در عراق همچنین گفت: عراق پتانسیل‌های متعددی برای صادرات دارد که به آنها توجه چندانی نشده است. به عنوان مثال پشم صادراتی عراق بسیار مناسب و مرغوب است اما با توجه به اینکه فرآیند واردات این کالا دشواری‌های خاص خود را دارد و به عنوان مثال لازم است این نوع پشم پنج بار شسته و از اشعه گاما رد شود، خیلی به واردات آن تمایلی نشان داده نمی‌شود.

رضازاده ادامه داد: آنچه باعث می‌شود واردات ایران از عراق با رشد ۵۰ درصدی همراه شود بیش از همه به ذرت دامی برمی‌گردد، چراکه در این مدت حدود ۲۳ میلیون دلار واردات ذرت دامی از عراق داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه واردات برخی کالاهای دیگر مانند ضایعات آلومینیوم از عراق قیمتی حدود یک‌سوم قیمت در ایران را دارد، این مورد را از کالاهای دیگری دانست که می‌تواند در بحث واردات مورد توجه قرار گیرد.

رضازاده همچنین تاکید کرد: اکنون تراز تجاری ایران و عراق به نفع ایران است اما باید توجه داشت که تجارت پرنده‌ای است که دو بال دارد؛ یک بال آن صادرات است و بال دیگر واردات.

وی افزود: حتی اگر کشوری مانند چین را هم در نظر بگیریم علاوه بر اینکه بالاترین میزان صادرات را دارد، بیشترین واردات را نیز به خود اختصاص می‌دهد. به هر صورت ترکیب واردات و صادرات قدرت اقتصادی یک کشور را تعیین می‌کند و گاه حتی ممکن است تولید برخی کالاها صرفه اقتصادی نداشته باشد که در چنین مواردی به شرط آنکه وابستگی ایجاد نشود، واردات به خودی خود مذموم نیست.

رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت، حجم صادرات ۱۱ ماهه ایران به عراق را معادل پنج میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار دانست که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۶.۸ درصد افزایش داشته است.

 در سال‌های گذشته از عراق به عنوان دومین بازار صادراتی ایران یاد شده است. حجم بالای صادرات به این کشور همسایه در شرایطی بوده که واردات ایران از عراق رقم قابل توجهی را در برنمی‌گیرد. اما در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد این کشور همسایه در زمینه خودکفایی در برخی حوزه‌ها گام برداشته و به طور مثال در مورد کالاهایی مانند لبنیات با وضع تعرفه‌های بیشتر تلاش دارد از صنایع داخلی خود حمایت کند.

در این میان برخی کشورها مانند عربستان و ترکیه نیز درحال تلاش برای سهم خود از بازار عراق بوده و حتی برای افزایش این سهم برنامه‌ریزی‌های متعددی را در دستور کار قرار داده‌اند. در چنین شرایطی حفظ سهم صادراتی ایران از این بازار با دشواری‌های بیشتری همراه خواهد شد. آمارهای گمرکی ماه‌های دی و بهمن گویای آن است که کشور عراق از دومین بازار عمده وارداتی ایران به رتبه سوم نزول کرده است.


رهبر انقلاب کدام دعا را از کودکی حفظ بودند؟باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: در مطلب زیر دعایی که رهبر معظم انقلاب از کودکی حفظ بوده اند را مشاهده کنید.

در بخشی از کتاب شرح اسم – خاطرات رهبر انقلاب – درباره تقید ایشان به انجام اعمال ماه رجب آمده است:

پس از سن تکلیف اعمال ام‌داوود را به جا می‌آوردند؛ غیر از روزه‌هایش: «من از روز اول نمی‌توانستم [روزه مستحبی] بگیرم؛ به خاطر مزاجم و چشمم، نمی‌توانستم. برایم ضرر دارد. مادرم هم همین‌طور بود… هر دومان عاجز بودیم.»

مقید بودند لیلة‌الرغائب را از دست ندهند. «دعای ‌ایام ماه رجب را من از بچگی حفظ بودم.»


کدام بخش از اقتصاد ایران بیشترین شاغل را دارد؟خبرگزاری ایسنا: اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در پاییز سال ۱۳۹۶ به ۱۱.۹ درصد رسیده ‌به این ترتیب ۰.۲ درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش و ۰.۷ درصد نسبت به بهار آن سال افزایش داشته است.

نرخ بیکاری در پاییز ۱۳۹۶ معادل ۰.۳ درصد نسبت به پاییز سال گذشته افزایش یافته است.

همچنین مشارکت اقتصادی نیز در پاییز ۱۳۹۶ به ۴۰.۱ درصد رسیده که نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۹ درصد کاهش و نسبت به بهار همان سال ۰.۵ درصد کاهش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز ۱۳۹۶ نسبت به پاییز ۱۳۹۵ معادل ۱.۲ درصد افزایش یافته است.

لازم به ذکر است در پاییز سال ۱۳۹۶ کل جمعیت شاغل معادل ۲۳ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۱۶۷ نفر بوده است که نسبت به پاییز سال ۱۳۹۵ معادل ۹۵۷ هزار و۷۵۱ نفر رشد کرده که این میزان معادل ۴.۳ درصد می‌شود.

در این گروه جمعیت شاغل در کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری هم معادل چهار میلیون و ۱۵ هزار و ۵۵۶ نفر است که نسبت به پاییز سال قبل ۳.۸ درصد رشد کرده است.

در پاییز سال ۱۳۹۶ جمعیت شاغل در استخراج معادن هم ۱۹۳ هزار و ۷۸۶ نفر بوده‌اند که نسبت به سال قبل ۳۹.۴ درصد رشد کرده است.

در پاییز سال گذشته جمعیت شاغل در تولید صنعتی ۲۵۶ هزار نفر شاغل بوده‌اند که نسبت به پاییز سال گذشته ۶.۸ درصد رشد داشته است.

در مدت مذکور، تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا ۱۷۲ هزار و ۸۲۴ شغل ایجاد کرده که رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل خود صفر درصد بوده است.

همچنین آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و تصفیه هم ۱۳۶ هزار و ۳۶۴ شغل ایجاد کرده ورشد آن نسبت به سال قبل خود ۳۵.۱ درصد بوده است.

در پاییز سال گذشته بخش ساختمان سه میلیون و ۱۴۴ هزار و ۸۷۶ شغل ایجاد کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۲.۹ درصد رشد داشته است.

در مدت مذکور بخش خدمات نیز ۱۱ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۳۳ شغل داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۳ درصد رشد داشته است.


1 2 3